PODSTAWOWE AKTY PRAWNE W ZAKRESIE TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW
(Stan na dzień 30 kwietnia 2006 r.)


I. Prawo Unii Europejskiej:
1. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/76/WE z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów (Dz. Urz. WE L 332 z 28.12.2000, str. 91).


II. Prawo polskie:
A. Ustawy
1. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm ).
2. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.).

B. Rozporządzenia wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie o odpadach:
1. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. Nr 37, poz. 339 i z 2004 r. Nr 1 poz. 2) - na podstawie art. 47,
2. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 8, poz. 104 I z 2004 r. Nr 200, poz. 2061) - na podstawie art. 42 ust. 3.
3. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (Dz. U. Nr 140, poz. 1584 i z 2005 r. Nr 42, pot 411) - na podstawie art. 49 ust. 8.

C. Rozporządzenia wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie – Prawo ochrony środowiska:
1. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. Nr 283, poz. 2842) i na podstawie art. 148,
2. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181 i z 2006 r. Nr 17, poz. 140) - na podstawie art. 145 ust. 1 pkt 1 oraz art. 146 ust. 2 i 4,
3. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska w całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055) - na podstawie art. 201 ust. 2,
4. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 oraz z 2005 r. Nr 92, poz. 769) - na podstawie art. 51 ust. 8.

D. Rozporządzenia wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie - Prawo wodne:
1. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr168, poz. 1763) - na podstawie art. 45 ust. 1 pkt i 3.