Inne usługi

Pomiary zawartości włókien azbestu
Przy współpracy z Polską Akademią Nauk wykonujemy pomiary jakościowe i ilościowe zawartości włókien azbestu w powietrzu atmosferycznym.


Oceny techniczne i ekspertyzy
Prowadzimy również, przy współpracy ze specjalistami wielu dziedzin, prace oceniające stan techniczny konstrukcji stalowych, betonowych i żelbetonowych z jednoczesnym ustaleniem zakresu niezbędnych prac naprawczych. Ekspertyzy wykonywane są przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie, doświadczenie i dopuszczenia.